در ابتدا برای آن‌که مخاطبان خردورزی بیشتر شما را بشناسند مختصري از خودتان بگویید، و بفرمایید کار در حوزه موسیقی […]