Blog

گفتگوی سجاد پورقناد با دکتر محمدعلی مرآتی درباره مسئله چندصدایی در موسیقی ایران

گفتگوی سجاد پورقناد با دکتر محمدعلی مرآتی درباره مسئله چندصدایی در موسیقی ایران

گفتگوی سجاد پورقناد با دکتر محمدعلی مرآتی در تاریخ 1398.5.31 درباره مسئله چندصدایی در موسیقی ایران در برنامه نیستان در دو قسمت

قسمت اول 

قسمت دوم