Work

“Khayyam Khani”

“Khayyam Khani”

In this album, Sadjad Pourghanad played “Javab Avaz” by Setar.